GMR

Vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder Prisma vallen. De GMR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van Prisma, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor alle scholen.

De GMR is samengesteld uit ouders en personeel van alle betrokken scholen. Zij mag het bestuur van Prisma adviseren en bij sommige onderwerpen moet de GMR instemmen met het voorgenomen beleid.

Voor de GMR staat het gezamenlijk belang van de Prisma-scholen voorop.  

In de besluitvorming worden de reglementen op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs gehanteerd.

De jaarlijkse begroting, het formatieplan, het jaarverslag en diverse beleidsnotities zijn belangrijke stukken om te bespreken.

De GMR van Prisma bestaat uit een afgevaardigde van de oudergeleding MR en een afgevaardigde van de personeelsgeleding MR van iedere school. Deze samenstelling is vastgelegd in een afvloeiingslijst. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en, voor wat betreft de oudergeleding, alleen herkiesbaar als de kinderen de school nog bezoeken.